Zasady przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest PHU Mikołaj Krekora z siedzibą w Legionowie, przy ul. G.Narutowicza 96.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2.1. Przedstawienie oferty – podstawa prawna – zgoda poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu danych. Dane będą przetwarzane do czasu nawiązania i przedstawienia oferty na kursy, jednak nie dłużej niż 14 dni.
2.2. Marketing produktów i usług Poco a Poco – Szkoły Języków Obcych, – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Odbiorcy danych:
3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie da­nych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla admi­nistratora danych, w szczególności podmioty takie do­stawcy usług IT, agencje reklamowe, kance­larie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez PHU Mikołaj Krekora usług,
4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przy­sługuje prawo:
5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo­średniego, w tym profilowania.
5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z PHU Mikołaj Krekora oraz podmiotów współpracują­cych z PHU Mikołaj Krekora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
5.4.* do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od PHU Mikołaj Krekora danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5.5.* do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro­ną danych osobowych.

*Obowiązuje od 25 maja 2018, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze­pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Now, when you are writing on cause effect essay topics, it does not mean that you have to focus on the effects only, and https://writemypaper4me.org/ when you are writing on effect cause essays topics, you should not focus on the cause only.